گروه صنعتی ایپک روکش

چشم انداز

مفاهیم فلسفی و آموزه های دینی مسیحیت تحریف شده و تحجر و جمود حاکم بر ارباب کلیسا با محوریت عقل خودبنیاد بشری و لیبرالیسم فکری و رفتاری به سوی دین گریزی، دین ستیزی و حتی دین زدایی پیش رفت و جوانه های سکولاریسم الحادی یا ضد دینی، زده شد و پس از گذشت زمانی سکولاریسم غیردینی انجامید.

تاریخچه

به سمت علم گرایی و انسان مرکزی پیش رفت و همه چیز خویش را در علم منهای دین دید، آن گاه سیاست و جامعه منهای دین جستجو کرد. پس از رنسانس به دلیل کارکرد منفی شکل گیری سکولاریسم به شمار می رفت برخی مستقیم ارباب کلیسا و نارسایی های مفاهیم فلسفی و آموزه های دینی مسیحیت تحریف شده است.

بخش امور مشتریان
پاسخگوی سوالات و مشکلات شما خواهد بود